ПЕДАГОГІЧНІ ЗДОБУТКИ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

  • О. А. Дубасенюк
Keywords: Ivan Franko Zhytomyr State University, university, pedagogical education, pedagogy, scientific school, scientific and pedagogical personnel, continuous education, international cooperation.

Abstract

The article presents the pedagogical achievements of Ivan Franko Zhytomyr State University (to the 100-th anniversary of its foundation); the role of the university as an educational, scientific and cultural center of the Polissya region is substantiated. The main directions of university scholars’ scientific research in the field of pedagogical education are highlighted. The didactic system of teacher professional training for prospective teachers is shown. The significance and activities of scientific-pedagogical school «The prospective teachers’ professional-pedagogical training», its research problems are analyzed. The training of scientific and pedagogical personnel of higher qualification is outlined. The peculiarities of university activities in the context of the concept of continuous education are shown. The results of international cooperation with scientists from Sweden, Poland, Czech Republic, Italy, Slovakia are presented. The consequences of introducing scientific research into pedagogical practice and its connections with educational establishments of Zhytomyr region are outlined.

References

1. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи : монографія / за ред. О. А. Дуба- сенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016, 404 с.
2. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога / О.А. Дубасенюк : монографія. Житомир : Житомир. держ. ун-т, 2005, 368 с.
3. Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика : монографія. Т. 1. 400 с; Т. 2. 376 с. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015-2016.
4. Дубасенюк О. А. Проблеми педевтології у дослідженнях польських та українських учених. Українська полоністика. 2016. Вип. 13, с. 165-172
5. Лицар педагогічної науки: науково-популярне видання до 90-річчя від дня народження С. У. Гончаренка [колектив авторів] / За заг. ред. Л. Б. Лук’янової; упоряд. : О. В. Аніщенко, А. М. Самко. К. : ТОВ «ДКС-Центр», 2018. 184 с.
6. Ничкало Н. Г. Педевтологічні пошуки в педагогічній науці / Науковий вісник МДУ ім. В. О. Сухомлинського // Педагогічні науки. Вип. 1.33, с. 16-21.
7. Професійна підготовка фахівців: креативний підхід : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. 458 с.
8. Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во О. О. Евенок, 2018. 452 с.
9. Самойленко О. А. Професійна компетентність фахівця у системі освіти дорослих Словацької Республіки Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17, с. 417-426.
10. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во Рута, 2016. 400 с.
11. Dubasenyuk О. Main directions and achievements of the 30-year activity of the zhytomyr scientific and pedagogical school / Dubasenyuk O. // American Journal of fundamental, applied experimental research. 2018 / 3 (10). р. 28-33.
12. Kwiatkowska H. Pedeutologia / H. Kwiatkowska. Warszawa, 2008, 260 s.
13. Kwolik P. Kompetencje zawodowe nauczycieli nauczania początkowego w zreformowanej szkołe podstawowej (szkic teoretyczny) / P. Kwolik // Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkołe / pod red. Michalewskiej. Katowice, 2003, s. 25
14. Lewowicki Т. Problemy kształcenia і pracy nauczycieli. Warszawa – Radom. Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy. 2007.
15. Sustainable development – scientific debut 2013 / scientific editors Stanisław Dawidziuk, Henryk A. Kretek, Anatolij Kuzmińskij. Racibor : Wyd-wo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciboru, 2014. 415 s.
16. https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=109.
Published
2019-11-25
How to Cite
Дубасенюк, О. А. (2019). ПЕДАГОГІЧНІ ЗДОБУТКИ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 13(2), 20-26. Retrieved from http://ajfaer.org/index.php/ajfaer/article/view/29